+420 377 279 255 | hfservis@hfservis.cz

Datové listy na detergenty


Datové listy na detergenty

Dle nařízení č. 648/2004 o detergentech je každý výrobce detergentu povinen dodat také datový list složek.

Datové listy jsou jako příloha u produktů. V místě, kde chybí, budou doplněny.
Obratem vám jej můžeme poslat e-mailem.

Výrobci a distributoři uvádějící na trh směsi, na něž se vztahuje toto nařízení, neprodleně a bezplatně zpřístupní všem zdravotnickým pracovníkům, kteří o to požádají, datové listy složek detergentů. Informace obsažené v datových listech musí být zvláštním veřejným subjektem a zdravotnickými pracovníky uchovávány jako důvěrné a používány pouze pro lékařské účely. Výrobce má povinnost zpracovat datový list dle části C, přílohy VII a na svých internetových stránkách zveřejnit datový list dle části D, přílohy VII nařízení č. 648/2004.

Datový list dle části C, přílohy VII nařízení č. 648/2004 musí obsahovat:

 • název detergentu
 • jméno výrobce
 • pro každou přísadu uvede
  • obecný chemický název
  • název podle IUPAC
  • název podle INCI (pokud je k dispozici)
  • číslo CAS (pokud je k dispozici)
  • název podle Evropského lékopisu (pokud je k dispozici)

Všechny přísady se uvedou v sestupném pořadí podle hmotnosti a seznam se rozdělí podle těchto rozpětí hmotnostních procent:

 • 10 % nebo více,
 • 1 % nebo více, avšak méně než 10 %,
 • 0,1 % nebo více, avšak méně než 1 %,
 • méně než 0,1 %.

"Přísadou" se rozumí každá chemická látka syntetického nebo přírodního původu, která je úmyslně zahrnuta do složení detergentu. Parfém, vonná silice nebo barvivo se považují za jedinou přísadu a žádná z látek, kterou obsahují, se na seznam neuvádí, s výjimkou alergenních vonných látek, pokud celková koncentrace alergenní vonné látky v detergentu přesahuje limit 0,01%.

Datový list dle části D, přílohy VII nařízení č. 648/2004 musí obsahovat stejné informace jako datový list dle části D s výjimkou tohoto:

 • informace o rozpětí hmotnostních procent se nepožaduje
 • čísla CAS se nepožadují.